Javne objave

Objava sklica 33. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil veljavne zakonodaje in statuta KD, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje 33. skupščino delničarjev družbe, ki bo v torek, dne 14.5.2024, ob 9.00 uri na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.

Sklic skupščine je objavljen dne 10.4.2024 objavljen na spletnem portalu AJEPS.Sklic skupščine, predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije in gradivo za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu Odnosi z vlagatelji/Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2023, Poročilom o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2023 ter Poročilom o pridobivanju in odsvajanju delnic, je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od 10.4.2024 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav še pet let od objave.


KD d.d.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija