Javne objave

Sprejem letnega poročila Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2020

KD d.d.,
Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (KD d.d.) obvešča javnost, da je upravni odbor družbe KD d.d. dne 23.4.2021 sprejel  revidirano letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2020.

Sprejeto revidirano letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2020, ki vključuje tudi Izjavo o upravljanju družbe KD d.d., je v priponki tega obvestila.

Konsolidirani računovodski izkazi v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1 bodo objavljeni v najkrajšem možnem času.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si od  23.4.2021 dalje, najmanj 5 let od datuma objave.


KD d.d.
Upravni odbor

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija