Javne objave

Objava sklica 32. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,
Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil veljavne zakonodaje in statuta KD, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje 32. skupščino delničarjev družbe, ki bo v torek, dne 8.8.2023, ob 10.00 uri na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.

Sklic skupščine je objavljen dne 6.7.2023 v časopisu Dnevnik. Sklic skupščine, predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije in gradivo za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu Odnosi z vlagatelji/Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2022, Poročilom o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2022, je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od  6.7.2023 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav še pet let od objave.


KD d.d.
Upravni odbor

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija