Javne objave

Popravek sklica 32. skupščine delničarjev KD d.d.

KD d.d.,
Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana  družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, v zvezi z 32. skupščino delničarjev družbe KD, finančna družba d.d., Ljubljana, ki bo v torek,  8.8.2023, ob 10.00 na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana objavlja popravek, in sicer se v predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda skupščine v dokumentu Sklic 32. skupščine, črta beseda »Group«.
Čistopis popravljenega sklica 32. skupščine delničarjev KD, d.d., je pripet.
Popravek sklica je bil dne 7.7.2023 objavljen v dnevnem časopisu Dnevnik. Popravek sklica in čistopis 32. skupščine delničarjev KD d.d. se objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si)  in na uradni spletni strani družbe www.kd-fd.si.

KD d.d.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija