Skupščina delničarjev

Sklic 29. skupščine delničarjev KD d.d.

ki bo v  petek, dne 5.3.2021, ob 9.00 uri na sedežu družbe KD d.d. na Dunajski cesti 63, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in poročilom o pridobivanju lastnih delnic, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in sicer v tajništvu v 3. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Upravni odbor bo nasprotni predlog objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal nasprotni predlog v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@kd-group.si. 

Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal zahtevo za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.kd-fd.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d.  konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 1.3.2021.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 1.3.2021. V kolikor delničarja na skupščini zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov info@kd-group.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Na dan sklica skupščine ima družba 156.260 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake SKDR. Vsaka delnica SKDR daje delničarju en glas. Na dan sklica skupščine ima družba v lasti 12 delnic oznake SKDR, ki nimajo glasovalne pravice.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovalna sredstva. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s SARS-CoV-2. Izvedba skupščine je odvisna od ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki bodo veljali v času predvidenega datuma zasedanja skupščine. V kolikor bi bila z ukrepi prepovedana izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, ali je zaradi predpisanih ukrepov ne bi bilo mogoče varno izvesti, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija